Celem głównym ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.
RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNEK POLITYKI MEIN:
1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez
przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;
2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich;
3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;
4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom.
Cele szczegółowe:
• zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
• tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
• wprowadzenie dziecka w świat literatury;
• budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
• przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
• propagowanie praw dziecka;
• kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
• rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
• kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
• włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
• promocja placówki oświatowej;
• rozwijanie współpracy między nauczycielami;
• kształcenie na odległość.

Realizując pierwszy moduł projektu dzieci z gr. II i III wraz z nauczycielem wybrały grupową maskotkę – misia, który w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolnej sali pluszak „zamieszkał” w kąciku czytelniczym i jest obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury.

 

W ramach tego modułu w październiku włączyliśmy się w akcję Codeweek. Przyczyniliśmy się do miejsca na podium dla Polski w Europejskim Tygodniu Kodowania. Celem modułu było ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. Dzieci z gr. III wykonały zadania Misiowej Mamy: ułożyły obrazkowe sudoku, zaprowadziły Małego Misia do jego koleżanki Tosi. Starszaki wzięły udział w warsztacie literackim dotyczącym Cyberbezpieczeństwa (online), stworzyły tymczasowy kącik zainteresowań w sali-„Kącik kodowania”, pokonywały labirynty, rozwiązywały sudoku, wzięły udział w zabawach z matą do kodowania oraz bawiły się  z pomocą „Aktywnych strzałek”, programowały sposób poruszania się robota Doc Clementoni.

 

 

Głównym zadaniem dzieci było przygotowanie gry dydaktycznej z wykorzystaniem surowców wtórnych na kanwie legendy o powstaniu państwa polskiego. Gry dydaktyczne uczą poszanowania przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny oraz sprzyjają uspołecznieniu. Mały Miś podjął ważny dla dzieci temat: wygrywania i przegrywania, oraz umiejętności czekania na własną kolej. Na podsumowanie modułu dzieci wzięły udział w Ogólnopolskim turnieju Wiedzy o Polsce (online)

W ramach tego modułu dzieci rozpoczęły aktywności od udziału w warsztacie Misiowej Mamy- Pani Anety Konefał.
Następnie przedszkolaki uczestniczyły w opowieści ruchowej prowadzonej przez Wujka Maćka- Pana Macieja Barańskiego.

Dzieci usystematyzowały wiedzę na temat dwóch postaw-optymistycznej i pesymistycznej oraz poznały zalety pozytywnego myślenia i jego wpływu na zdrowie.
Następnie przedszkolaki przystąpiły to tworzenia własnych „recept pozywanego myślenia” – rysowania sytuacji, które wywołują w nich radość i są lekarstwem na gorsze dni.

Założeniem podjętych działań było przede wszystkim ukazanie dzieciom pozytywnych wartości życia, wychowanie do wrażliwości i dbałości o zdrowie oraz wzmacnianie pozytywnej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa w grupie.